Nowe zastosowania PCL

Podprojekt SP4, WP9 dotyczy następujących zagadnień:

System Komunikacji Osobistej (PCS) – to układ, który opracowano w celu wsparcia komunikacji poprzez ogólnodostępne urządzenia przenośne.

System będzie zawierał nowe aplikacje wspierające komunikowanie się, działające na bazie technologii bezprzewodowej np. poprzez połączenie aparatu słuchowego za pomocą PCS z innymi systemami komunikacji (np. telefonem, Internetem lub systemem nagłaśniającym). Nowe aplikacje mają przynieść korzyści zarówno osobom z niedosłuchem, jak i ze słuchem normalnym.

Personal Hearing System (PHS) – osobisty system audio jest układem zawierającym zintegrowane urządzenia wspomagające słyszenie. Zakłada się, że koszt takiego systemu będzie relatywnie niski i znacząco zwiększy on zrozumiałość mowy użytkownika. Z przyczyn praktycznych system PHS będzie w pierwszej kolejności oddzielnym urządzeniem, natomiast ostatecznie planuje się zintegrowanie tego układu z innymi urządzeniami wspomagającymi słyszenie.

Wireless Public Address (WPA) – bezprzewodowy system nagłaśniający – przekierowuje sygnały akustyczne, jak i informacje tekstowe dostępne w miejscach publicznych (np. dworce, urzędy) do PCS poprzez wykorzystanie lokalnej sieci bezprzewodowej. W PCS informacje są przetwarzane na potrzeby użytkownika.

Automated Speech Recognition (ASR) – automatyczne rozpoznawanie mowy – zastosowane w PCS ma pomóc osobom niedosłyszącym w komunikowaniu się. Prowadzone badania mają określić wartość aplikacyjną ASR dla potrzeb słuchu i komunikowania się. W rezultacie spodziewać się można zoptymalizowanego systemu ASR, dostosowanego dla osób niedosłyszących (np. jednoczesna prezentacja informacji w formie dźwiękowej oraz tekstowej).

Bimodal Communication – komunikacja dwuzmysłowa: prezentacja sygnału zarówno w formie tekstowej, jak i akustycznej w celu polepszenia komunikacji w różnych warunkach akustycznych. Informacja w formie tekstowej, przekazywana poprzez system automatycznego rozpoznawania mowy widoczna będzie na wyświetlaczu PCS. „Dwuzmysłowe” przekazywanie informacji będzie zintegrowane z PCS.