Testy diagnostyczne

Specyfikacja, opracowanie i standaryzacja optymalnego zestawu badań audiologicznych w krajach Europy, który przyczyniłby się do udoskonalenia diagnostyki zaburzeń słuchu, uwzględniając różne warunki akustyczne pomiarów (łącznie ze słyszeniem przestrzennym) oraz w pełni scharakteryzowałby stan słuchu pacjenta.

W Europie stosowane są różne testy służące do oceny stanu słuchu. Badaniem wykonywanym we wszystkich państwach jest audiometria tonalna (w ciszy) oraz inne metody badania, dla których metodyka nie jest zestandaryzowana dla poszczególnych krajów. Celem tej części projektu HearCom jest stworzenie takiego zestawu badań audiologicznych, którego wyniki umożliwiłyby rzetelną ocenę stanu słuchu pacjenta. Zestaw ten powinien się ograniczać do jak najmniejszej ilości badań,ale przy zachowaniu maksymalnej dokładności ich wyników. Z drugiej strony zestaw ten powinien być na tyle rozbudowany, aby osoba wykonująca badania słuchu miała możliwość wyboru testu, który jest przez nią preferowany. Pozwoli to na ujednolicenie metodyki badań słuchu w Europie oraz na porównywanie wyników otrzymywanych w poszczególnych krajach.

Powrót do strony głównej