Ile czasu zajmuje wykonanie testu?

 

Test trwa oko?o 3 minut, jednak ca?kowita ilo?? zaprezentowanych d?wi?ków nie jest sta?a. Na górze okna testu znajduje si? pasek, który informuje o post?pie wykonywanego testu. Pasek ten obrazuje orientacyjny czas trwania testu, tak wi?c test mo?e zako?czy? si? wcze?niej, ni? zape?niona zostanie ostatnia kratka na pasku.

Okno testu po kilku prezentacjach d?wi?ków: