Pętle indukcyjne w miejscach publicznych- wyniki z Wielkiej Brytanii

 
Badania przeprowadzono w 14 różnych instytucjach zlokalizowanych w centrum Londynu, dla których istnieje wymóg posiadania systemów wspomagających słyszenie. Ekspertyza obejmowała szpitale, banki, kościoły, teatry i kina. Ocena dotyczyła dostępności, stanu technicznego oraz konserwacji systemów. Pod uwagę brano również opinie i uwagi użytkowników.
1 Dostępność
Spośród 14 instytucji tylko w 10 znajdowały się działające systemy wspomagające słyszenie. We wszystkich 10 przypadkach odnotowano odpowiednie oznaczenia (znak ‘T’), informujące o zainstalowanej pętli indukcyjnej. Ponadto 90% pracowników wiedziała co oznacza niniejszy znak. Jednak niestety aż 40 % zatrudnionych osób nie była w stanie udzielić jakichkolwiek informacji na temat jak działa i jak używać systemów pętli indukcyjnych, co więcej, 50 % osób twierdziło, że nie chcieliby znaleźć się w sytuacji, w której mieliby poinstruować osobę niedosłyszącą jak korzystać z niniejszych systemów. Jednakże 100% pracowników wykazało chęć wzięcia udziału w szkoleniu, które wyjaśniłoby sposób działania pętli oraz dostarczyłoby informacji jak instruować osoby niedosłyszące. Jak widać samo zainstalowanie systemu pętli indukcyjnej jest niewystarczające, dodatkowo niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie pracowników.
2 Stan techniczny i serwis
Odnotowano, że systemy wspomagające słyszenie były serwisowane w 60% przypadków, jednakże tylko w jednej instytucji konserwacje odbywały się regularnie. Co więcej, tylko 3 na 10 sal posiadały specjalny program służący do testowania poprawności działania systemów, a jedna jednostka dysponowała urządzeniem niezbędnym do przeprowadzenia tego testu. Te dane wskazują, iż stan techniczny zainstalowanych urządzeń jest niezadowalający. Kwestią sporną jest, czy jest to wynikiem braku wiedzy o konieczności wykonywania regularnych przeglądów czy też spowodowane jest innymi czynnikami.
3 Uwagi użytkowników
Co trzeci pracownik twierdził, że spotkał się niejednokrotnie z krytycznymi uwagami odnośnie funkcjonowania zainstalowanego systemu wspomagającego słyszenie. Cztery instytucje wprowadziły ankiety, w których użytkownicy mogli się wypowiedzieć na temat przydatności systemów. Dzięki zebranym opiniom można było szybko i skutecznie usprawnić działanie pętli.
4 Systemy działające na podczerwień (IR) oraz systemy FM
Z ekspertyz przeprowadzonych w 2 jednostkach wyposażonych w system FM czy też IR wynika, że były one przygotowane do udzielenia informacji osobom zainteresowanym o sposobie użytkowania systemów oraz posiadali odpowiednio przeszkolonych w tym zakresie pracowników. Badania sugerują, że im bardziej zaawansowany system IR czy FM tym większe zaangażowanie i świadomość pracowników. Być może proste rozwiązania jak pętle indukcyjne prowadzą do minimalnego zaangażowania osób zatrudnionych, co w dalszej perspektywie przekłada się na niewystarczający poziom wiedzy o funkcjonowaniu systemu. Z drugiej strony należy się spodziewać, iż przy rozpowszechnieniu bardziej kompleksowych systemów pojawią się nowe problemy.
5 Wnioski
Niniejsze badania pokazują, że wiedza pracowników, stan techniczny oraz serwis zainstalowanych systemów wspomagających słyszenie jest niezadowalający. Tym samym nowe rozwiązania technologiczne powinny dążyć do usprawnienia systemów.