Słyszenie przestrzenne - lokalizacja dźwięku

W celu oceny umiejętności lokalizacji dźwięku wybrano i zamieszczono w profilu audiologicznym trzy testy: test międzypoziomowych różnic zrozumiałości mowy (ang. Intelligibility Level-Difference, ILD), test binauralnych różnic zrozumiałości mowy (ang. Binaural Intelligibility Level-Difference, BILD), test lokalizacji dźwięku (ang. Minimum-Audible Angle, MAA).

Testem standardowym, który powinien być wykonany każdemu pacjentowi jest test ILD, który mierzy różnicę w zrozumiałości gdy mowa prezentowana jest w szumie. Test dostarcza informacji o zdolnościach integracji międzyusznej pacjenta.

BILD i MAA test są badaniami poziomu drugiego, co oznacza, że wykonuje się je tylko w szczególnych przypadkach.

Test BILD polega na pomiarze różnicy zrozumiałości mowy prezentowanej na tle szumu, gdy jest ona percypowana jednousznie i binauralnie. W trakcie badania mowa dobiega z różnych kierunków.

Moving sound source