Interaktywne dopasowanie aparatu słuchowego

Nowoczesne cyfrowe aparaty słuchowe używają zaawansowanych algorytmów obróbki sygnału. Ponieważ algorytmy te są nowe, a dokładne dane techniczne poufne, procedury dopasowania bazujące na tych algorytmach są jeszcze niedostępne. Dlatego też w codziennej praktyce jakość dopasowania aparatów, których działanie oparte jest na nowych algorytmach jest w dużej mierze zależna od doświadczenia i wiedzy audiologa.

W ramach projektu HearCom w Centrum Medycznym w Amsterdamie (AMC) opracowywane są nowe metody dopasowania aparatów słuchowych, dla których nie jest wymagana znajomość metod obróbki sygnału. Nowa metoda bierze pod uwagę preferencje użytkownika aparatu słuchowego. Użytkownik aparatu porównuje dwa różne ustawienia aparatu słuchowego i wybiera to, które uważa za lepsze. Preferencje użytkownika są analizowane za pomocą zbioru reguł matematycznych (określanych jako simplex-optimization), które wybierają optymalne ustawienia poszczególnych parametrów aparatu słuchowego.

Nowością w tego rodzaju podejściu jest pewność, że prezentowane pacjentowi pary dźwięków są wyraźnie rozróżnialne, dlatego też każda odpowiedź, każdy wybór pacjenta jest cenną informacją.

Simplex Procedure

Metoda składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie prezentowane są trzy dźwięki z których jeden wyraźnie różni się od pozostałych. Zadaniem pacjenta jest wskazanie wyróżniającego się sygnału. Jeśli słuchacz nie słyszy żadnych różnic, badanie nie może być kontynuowanie. W przypadku, gdy różnice są percypowane następuje drugi etap, w którym pacjent jest pytany, czy wybrany przez niego sygnał w odniesieniu do dwóch pozostałych jest przez niego preferowany. Do wyboru są trzy możliwe odpowiedzi: „Tak”, „Nie”, „Żaden z sygnałów się szczególnie nie wyróżnia”.

Rysunek przedstawia widok ekranu który prezentowany jest słuchaczowi. 

Mimo tego, że procedura ta jest znacznie szybsza, niż obecnie dostępne metody, jej zastosowanie w badaniach klinicznych jest ograniczone ze względu na błędy pomiaru, które są nieco większe, aniżeli w przypadku obecnie wykorzystywanych procedur. Z drugiej strony można to również rozpatrywać w aspekcie pewnego kompromisu pomiędzy czasem pomiaru, a jego dokładnością przy zastosowaniu różnych procedur dopasowania.